GDPR

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Praha 10, Zvonková 12/2901, IČO: 70924350 (dále jen MŠ) je příspěvkovou organizací Městské části Praha 10, která je jejím zřizovatelem. Hlavní činností MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů v MŠ a právech, která mohou děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školky a budou průběžně aktualizovány.

1. Jaké osobní údaje MŠ zpracovává?

MŠ zpracovává jen takové údaje, které jsou nezbytné pro výkon činností, které MŠ na základě příslušných právních předpisů vykonává a pro ochranu veřejného zájmu a oprávněných zájmů MŠ a třetích osob. MŠ zpracovává také údaje, k jejichž zpracování zákonní zástupci dítěte udělili souhlas.

Jedná se o následující údaje:

 • Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis.     
 • Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákonnými zástupci, zejména uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mail a  jiné obdobné informace.
 • Vzdělávací údaje – údaje o průběhu vzdělávání, činnosti dítěte, jeho tvorbě, výsledcích.
 • Komunikační údaje – údaje o komunikaci mezi zákonným zástupcem dítěte a MŠ, např. emailové zprávy, dopisy.
 • Profilové údaje – mezi profilové údaje patří například základní fyzické charakteristiky (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky (př. rodinný stav, počet dětí), ale i behaviorální, znalostní, dovednostní a psycho-sociální charakteristiky dítěte.
 • Údaje o zdravotním stavu – mezi údaje o zdravotním stavu se řadí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, akutních i chronických chorobách, alergiích, úrazech, psychologických diagnózách ap..

2. Z jakých zdrojů má MŠ osobní údaje?

Osobní údaje získává MŠ od zákonných zástupců dítěte (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání), dále od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden. Důležitým zdrojem je i vlastní pozorování dítěte pedagogy MŠ. Údaj o přijetí dítěte do jiných mateřských škol získává MŠ od jiných mateřských škol prostřednictvím aplikace Správa MŠ – viz dále.

3. Jste povinni MŠ osobní údaje předávat?

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen předat. Jedná se zejména o údaje, které od zákonných zástupců MŠ vyžaduje v rámci přijímacího řízení. MŠ by bez těchto údajů nemohla zajistit splnění zákonem uložených povinností (ochrana zdraví dětí, vedení povinné dokumentace a evidence, záznam dosahování cílů předškolního vzdělávání).

4. Proč a jak zpracovává MŠ osobní údaje?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel nebo důvod, a aby bylo zákonné, musí mít i svůj právní základ. To znamená, že musí být založené na souhlasu nebo musí být nezbytné pro :

 • jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy
 • splnění právní povinnosti
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • ochranu oprávněného zájmu MŠ nebo třetí osoby

Účely zpracování osobních údajů v MŠ jsou následující:

 • Zajištění řádného průběhu přijímacího řízení – v rámci přijímacího řízení poskytují zákonní zástupci řadu informací o dítěti i jich samotných, aby bylo možné rozhodnout o přihlášce k předškolnímu vzdělávání a u přijatých dětí vést povinnou evidenci a využít je k plnění cílů předškolního vzdělávání. Sběr a evidenci údajů vyžaduje školský zákon a řízení probíhá dle správního řádu. Při rozhodování o přijetí dítěte se posuzují sdělené informace na základě předem známých kritérií.
 • Výměna informací o přihlášeních do jiných MŠ – MŠ využívá propojení mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 na základě aplikace „Správa MŠ“, kterou vytvořila společnost Správa MŠ, s.r.o., IČO: 04871103, na základě objednávky zřizovatele MŠ, Městské části Praha 10. Získáváme tak informaci, zda konkrétní dítě hlásící se do MŠ podalo přihlášku na jiné MŠ na území MČ Prahy 10 a zda bylo přijato. To významně usnadňuje celý proces přijímání dětí a zabraňuje situacím, kdy by jedno dítě bylo přijato do několika MŠ zároveň, a blokovalo tak místa jiným dětem. Takové zpracování tedy probíhá na právním základě ochrany oprávněného zájmu MŠ i dětí.
 • Publikace výsledků přijímacího řízení – výsledky přijímacího řízení podle registračních čísel jsou zveřejněny na určeném místě v MŠ a na webových stránkách MŠ
 • Zajištění předškolního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – MŠ na základě školského zákona zajišťuje předškolní vzdělávání a za tímto účelem zpracovává specifické profilové údaje a údaje o zdravotním stavu dítěte a získává doplňující informace jak od zákonných zástupců, tak od zdravotnických zařízení.
 • Odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – MŠ na základě školského zákona a správního řádu přijímá odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a zasílá jej k rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy.
 • Poskytování stravování – MŠ na základě školského zákona a vyhlášky a školním stravování zajišťuje stravování v objektu MŠ. Za tímto účelem sbírá a zpracovává informace o zdravotních omezeních relevantních pro přípravu a podávání jídel
 • Plnění evidenčních povinností MŠ – ze školského zákona je MŠ povinna vést rozsáhlou evidenci zahrnující osobní údaje dětí i zákonných zástupců. Je povinna vést školní matriku, doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, vzdělávací programy, třídní knihu, záznamy z pedagogických porad, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky
 • Plnění cílů předškolního vzdělávání MŠ – školský zákon stanoví řadu cílů vzdělávání, které je MŠ povinna naplňovat. K tomu je nezbytné zpracovávat jak údaje získané od zákonných zástupců dítěte a zdravotnických zařízení při přijímacím řízení, tak zejména informace z průběhu vzdělávání pocházející z pozorování dítěte.
 • Komunikace se zákonnými zástupci – MŠ komunikuje se zákonnými zástupci o všech věcech týkajících zdravotní situace, průběhu vzdělávání, dále o vzdělávacích programech i akcích MŠ. Bez této komunikace by nebylo možné plnit cíl předškolního vzdělávání. Nejedná se o marketingovou komunikaci.
 • Poskytování informací státním institucím – MŠ je ze zákona povinna poskytnout na vyžádání nebo, je-li to nezbytné, z vlastního podnětu informace státním institucím
 • Zveřejnění jmen dětí za každou třídu na nástěnce u šatny – na základě oprávněného zájmu MŠ a rodičů dětí MŠ na nástěnce třídy v případě potřeby informuje o jménech dětí zařazených do konkrétní třídy. Informace je přístupná jen osobám oprávněným ke vstupu do konkrétní třídy.
 • Organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí mateřské školy – v rámci plnění cílů předškolního vzdělávání MŠ organizuje různé vzdělávací programy a akce MŠ. Některé z nich nelze provádět bez zpracování osobních údajů dětí nebo zákonných zástupců. U některých akcí je správcem osobních údajů provozovatel dané služby, který je odpovědný za poučení zákonných zástupců, případně sběr příslušných souhlasů
 • Publikace fotografií dítěte na webových stránkách nebo nástěnce za účelem prezentace MŠ a jejích aktivit veřejnosti – MŠ na základě souhlasuzákonných zástupců dítěte umisťuje na své stránky fotografie z vybraných akcí a aktivit MŠ z důvodu své prezentace. Fotografie jsou většinou hromadné a nejsou opatřeny identifikací osob. Fotogalerie na webových stránkách je zabezpečena heslem, které rodiče obdrží v MŠ

5. V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování nezbytnému pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

Legislativa na ochranu osobních údajů nechrání pouze toho, jehož údaje se zpracovávají (subjekt údajů), ale do určité míry i toho, kdo je zpracovává (správce). Ochrana oprávněného zájmu správce (MŠ) nebo třetí strany (např. zákonného zástupce jiného dítěte) je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů. Lze jej použít jen u těch zpracování, která může subjekt údajů očekávat a u kterých nedojde k nepoměrnému zásahu do soukromí či práv. Každý má přitom právo podat proti jakémukoli zpracování nezbytnému pro ochranu oprávněného zájmu správce tzv. námitku.

MŠ zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu v těchto případech:

 • Výměna informací o přihlášení dítěte a stavu řízení do jiných MŠ
 • Zveřejnění jmen dětí za každou třídu na nástěnce u šatny

6. Jak dlouho uchovává MŠ osobní údaje?

MŠ osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

7. Komu je MŠ oprávněna osobní údaje předávat?

K předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. Magistrátu Hlavního města Prahy v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo Hygienické stanici HMP). Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které MŠ pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné (např. provozovatel aplikace Správa MŠ, který vytvořila společnost Správa MŠ, s.r.o., IČO: 04871103, na základě objednávky zřizovatele MŠ, Městské části Praha 10). Příjemcem údajů na internetových stránkách MŠ je veřejnost.

8. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Legislativa přiznává všem, jejichž údaje se zpracovávají, řadu práv. Uplatnit právo je možné písemně na emailu info@mszvonkova.cz nebo na adrese Zvonková 12/2901, 106 00, Praha 10. Je Vám k dispozici samozřejmě i Pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailu info@mszvonkova.cz . Děti, resp. zákonní zástupci, případně další osoby, jejichž údaje MŠ může zpracovávat, mají následující práva:

 • Právo na přístup ke svým údajům – máte právo na informaci, jaké údaje MŠ zpracovává a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj).
 • Právo na přenositelnost údajů – pokud budete potřebovat, například při přechodu do jiné mateřské školy, můžete od MŠ dostat údaje, které jste MŠ poskytli.
 • Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou vaše údaje nebo údaje o dítěti nesprávné, nepřesné, nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu.
 • Právo na výmaz osobních údajů – vaše osobní údaje maže MŠ sama v rámci zákonných archivačních lhůt. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých situacích MŠ omezí zpracování osobních údajů. Například tehdy, pokud se bude MŠ zabývat námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů. 
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud jste udělil/a MŠ souhlas se zpracováním osobních údajů – fotografií, máte právo jej kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu již neubudou fotografie Vašeho dítěte pořizovány a dále zpracovávány. 
 • Právo na námitku – právo námitky lze uplatnit pouze proti zpracování na základě ochrany oprávněného zájmu MŠ a třetích osob.
 • Právo podat stížnost ÚOOÚ – každý zákonný zástupce dítěte má právo obrátit se se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.