Mateřská škola Zvonková

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace, Zvonková 12/2901, 106 00 Praha 1 0-Záběhlice, IČ: 70924350, dále jen „70924350“

Adresa:

Úřední hodiny:

Pondělí – pátek mezi 8 až 17 hodin po předchozí domluvě, 

mimo dny státních svátků

 

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímány dokumenty v analogové (listinné) nebo digitální podobě.

 

Dokument v digitální podobě je možné doručit:

 1. osobně na adrese Školy
 2. kurýrem, poštou nebo jinou spediční společností

Dokument v digitální podobě je možné doručit

 1. na emailovou adresu elektronické podatelny Školy info@mszvonkova.cz
 2. do datové schránky Školy, jejichž identifikátor je „9hbkm48“
 3. osobně na médiu pro přenášení dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat.

Za přenosné technické nosiče dat je možné použít CD, DVD, USB Flash Disk, externí USB disk.

Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

 

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v datových formátech:

 

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

PDF, verze 1.7 a vyšší

PDF/A, ISO 19005

TXT

RTF

HTM/HTML

DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší

DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší

XLS/XLSX

PPT/PPTX

ODT/ODS/ODP

ISDOC

XML

FO/ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

 

Statické obrazové dokumenty:

PNG, ISO/IEC 15948

TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný

JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

 

Dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818

MPEG-1, ISO/IEC 11172)

GIF

 

Zvukové dokumenty:

MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
WAV s PCM modulací
mp2/mp3

Databáze:

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML musí být popis struktury XML pomocí schématu XML

DBF

 

Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany Školy omezena.

 1. při doručení prostřednictvím emailu je maximální velikost zprávy včetně příloh do 20 MB
 2. při doručení prostřednictvím datové schránky je maximální velikost datové zprávy do 20 MB
 3. při doručení prostřednictvím přenosného technického nosiče dat není velikost podání z hlediska množství dat ze strany Školy nijak omezena

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Doručený dokument v digitální podobě musí být možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nesmí obsahovat škodlivý kód.

 

Pokud je doručený dokument neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Škola dále nezpracovává a je zničen.

 

Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu.

 

Pokud by bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis.

 

Základní výčet právních předpisů, vždy v platném znění, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
 • vyhláška č. 283/2014 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích;
 • národním standardem pro elektronické systémy spisových služeb.