Mateřská škola Zvonková

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 1. a) podle  5 odst. 1 a 2citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb.– informace Mateřské škole, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvkové organizaci (body 1-17),
 2. b) podle  5 odst. 3citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18)

 

 

 1. Oficiální název organizace
 • Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace
 1. Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 100 00 Praha 10
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600040828                        
 • IČO: 70924350
 • Oficiální webové stránky www.mszvonkova.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.
 • Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Ředitelka plní úkoly statutárního orgánu a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 1. Organizační struktura
 • Organizační složky školy
  • Mateřská škola 
  • Školní jídelna
 • Ředitelka:
  • Mgr. Dana Červíčková
 • Zástupkyně:
  •  Ema Martínková
 • Vedoucí školní jídelny:
  •   Petra Štěpánková

 

4. Kontaktní spojení

Kontakt

       4.1  Kontaktní poštovní adresa           

·         Mateřská škola, Zvonková 12/2901, 106 00 Praha 10-Záběhlice                                                                                        

      4.2.  Adresa pro osobní návštěvu 

            Mateřská škola, Zvonková 12/2901, 106 00 Praha 10

            Záběhlice                                                                                             

 

   4.3   Úřední hodiny                               

–          v době od 8 do 17 hodin po předchozí domluvě

 

4.4    Telefonní čísla                              

             Mateřská škola, pevná linka     272653572

             Ředitelka školy     723501957, 272653572, linka 24

             Vedoucí ŠJ            272653572, linka 23

             Kontakt pro SMS omluvy       730158448

             Fax    272660242

 

 

     4.5   Adresa internetových stránek    www.mszvonkova.cz

     4.6   Adresa e-podatelny        MŠ       info@mszvonkova.cz

                                                    ŠJ         jídelna.zvonkova@volny.cz

     4.7.   Další elektronické adresy  –      datová schránka – 9hbkm48

5. Bankovní spojení, číslo účtu

·         HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY             288478379/0800

·         ÚČET ŠKOLY FKSP                 19-288478379/0800   

       Info o platbách – www.mszvonkova.cz, v rubrice PRO RODIČE, platby a v rubrice JÍDELNA

6. Identifikační číslo (IČ)

 • 70924350

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 •        Škola není plátcem DPH.

 

 

8. Dokumenty

      7.1  Rejstřík škol:           

·         Zařazení do sítě škol: 1.2.1999

·         Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3.1.2002

·         Datum zahájení činnosti:  1.9.1967       

    7.2  Dokumenty školy: 

·         Školní řád 

·         Školní vzdělávací program nazvaný Svět kolem nás 

·         Rozpočet: 

Schválený rozpočet nákladů a výnosů příspěvkové organizace zřizované

Městskou částí Praha 10 – Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace,

je dle zákona 250/2000 Sb. uveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 10.

 

9. Žádat o informace lze

 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 723501957
 • Písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky
   • datovou schránkou  9hbkm48
   • e-mailem na adresu info@mszvonkova.cz
   • poštou  na adresu Mateřská škola, Zvonková 12/2901, 106 00 Praha        
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal.

·         Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 723501957
 • Písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky
   • datovou schránkou  9hbkm48
   • e-mailem na adresu info@mszvonkova.cz
   • poštou  na adresu Mateřská škola, Zvonková 12/2901, 106 00 Praha  

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním 
  • v kanceláři Mateřské školy, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace
 • Poštou
   •   na adresu Mateřská škola, Zvonková 12/2901, 106 00 Praha       
 • Datovou schránkou: 9hbkm48

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným mateřskou školou se podávají ve lhůtách

 a způsobem, které jsou stanoveny zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích

je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele

při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení

rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

 • Používané formuláře jsou ke stažení na www.mszvonkova.cz/  – PRO RODIČE, ke stažení

(Evidenční list, Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání dítěte, Žádost o přijetí

k předškolnímu vzdělávání, Čestné prohlášení k očkování, Informovaný souhlas, případně

další aktuální formuláře)

13. Popisy postupů, návodů pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901,

jedná a rozhoduje.

ústavního pořádku České republiky

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

  Vydané právní předpisy – vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad nebyl školou vydán

16. Licenční smlouvy

 • Nejsou

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999SB 

 • Mateřská škola výroční zprávy nezpracovává, pouze poskytuje podklady

 pro vytvoření výroční zprávy zřizovateli.