Mateřská škola Zvonková

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 1. a) podle  5 odst. 1 a 2citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb.– informace Mateřské škole, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvkové organizaci (body 1-17),
 2. b) podle  5 odst. 3citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18)
 1. Oficiální název organizace
 • Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace
 1. Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 100 00 Praha 10
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600040828                        
 • IČO: 70924350
 • Oficiální webové stránky www.mszvonkova.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.
 • Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Ředitelka plní úkoly statutárního orgánu a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 1. Organizační struktura
 • Organizační složky školy
 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 • Ředitelka:
 • Mgr. Dana Červíčková
 •  
 • Zástupkyně:
 • Ema Martínková
 •  
 • Vedoucí školní jídelny:
 • Petra Štěpánková

 4. Kontaktní spojení

Kontakt

       4.1  Kontaktní poštovní adresa           

 • Mateřská škola, Zvonková 2901/12, 106 00 Praha 10-Záběhlice                                                                                        

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu 

            Mateřská škola, Zvonková 2901/12, 106 00 Praha 10 – Záběhlice                                                                                             

4.3   Úřední hodiny                       

–          v době od 8 do 17 hodin po předchozí domluvě

4.4    Telefonní čísla                              

             Mateřská škola, pevná linka     272653572

             Ředitelka školy – 723501957, 272653572, linka 24

             Vedoucí ŠJ – 272653572, linka 23

             Kontakt pro SMS omluvy –  730158448

 

        4.5   Adresa internetových stránek –  www.mszvonkova.cz

4.6   Adresa e-podatelny MŠ –      info@mszvonkova.cz

                                                                    ŠJ –        jidelna.zvonkova@volny.cz

            4.7. Další elektronické adresy  –      datová schránka – 9hbkm48

5. Bankovní spojení, číslo účtu

·         HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY             288478379/0800

·         ÚČET ŠKOLY FKSP                 19-288478379/0800   

       Info o platbách – www.mszvonkova.cz, v rubrice PRO RODIČE, platby a v rubrice JÍDELNA

6. Identifikační číslo (IČ)

70924350

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

      8.1  Rejstřík škol:           

·         Zařazení do sítě škol: 1.2.1999

·         Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3.1.2002

·         Datum zahájení činnosti:  1.9.1967       

    8.2  Dokumenty školy: 

·         Školní řád 

·         Školní vzdělávací program nazvaný Svět kolem nás 

·         Rozpočet: 

Schválený rozpočet nákladů a výnosů příspěvkové organizace zřizované

Městskou částí Praha 10 – Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace,

je dle zákona 250/2000 Sb. uveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 10.

9. Žádat o informace lze

 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 723501957
 • Písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky
   • datovou schránkou  9hbkm48
   • e-mailem na adresu info@mszvonkova.cz
   • poštou  na adresu Mateřská škola, Zvonková 2901/12, 106 00 Praha        
   •  
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal.

·         Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 723501957
 • Písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky
   • datovou schránkou  9hbkm48
   • e-mailem na adresu info@mszvonkova.cz
   • poštou  na adresu Mateřská škola, Zvonková 2901/12, 106 00 Praha  
   •  

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním 
  • v kanceláři Mateřské školy, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace
 • Poštou
   •   na adresu Mateřská škola, Zvonková 2901/12, 106 00 Praha       
 • Datovou schránkou: 9hbkm48

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným mateřskou školou se podávají ve lhůtách

 a způsobem, které jsou stanoveny zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích

je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele

při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení

rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

 • Používané formuláře jsou ke stažení na www.mszvonkova.cz
 •  PRO RODIČE, ke stažení

(Evidenční list, Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání dítěte,

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Čestné prohlášení k očkování, Informovaný souhlas, případně

další aktuální formuláře)

13. Popisy postupů, návodů pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901,

jedná a rozhoduje.

ústavního pořádku České republiky

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

Vydané právní předpisy – vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad nebyl školou vydán

16. Licenční smlouvy

 • Nejsou

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999SB 

 • Mateřská škola výroční zprávy nezpracovává, pouze poskytuje podklady

 pro vytvoření výroční zprávy zřizovateli.