Aktuality

Náměty pro práci s dětmi – Slunečnice

Třídní vzdělávací program

Měsíční plán: Stopy ve sněhu

Týdenní téma: Životní prostředí

Hlavní činnosti (průběžně): opakování správných hygienických návyků a bezpečného chování;

ochrana životního prostředí – země, voda, vzduch, les, louka, zahrada – význam pro člověka i ostatní živočichy;

třídění odpadu

Didaktické cílené činnosti:

 1. POHYB: ranní cv., Tv chvilky, PH a HPH

  nácvik převalu z lehu na zádech na břicho a zpět, nácvik kolébky ze sedu do sedu s dopomocí,

  nová PH BĚŽÍ VÁNEK

Běží vánek kolem,

hladí všechno kolem. (lehký běh s upažením v prostoru)

Letí vítr jako drak,

bije křídly do oblak. (rychlý běh, energické mávání)

Sklánějí se keře, stromy, (stoj, vzpažit, 2x hluboký předklon)

kdo neuhne, toho zlomí. (uvolnění)

 • II. ŘEČ: vést děti k rozhovoru o vnímaných předmětech a jednoduchých činnostech;

  přibližovat dětem časové pojmy: ráno, poledne, večer – rozhovory nad obrázky;

  rozvíjení souvislého vyjadřování, rytmizace říkadel

  opakování básniček: 

ČERNÁ VRÁNA

Krákorala černá vrána krákorala na havrana: „Milý strýčku havrane,

kdy už jaro nastane?

Ťukám, ťukám zobákem, abych probudila zem. Ťukám, ťukám do sněhu, bez jídla a noclehu.“

Ťukej, ťukej, milá vráno, jaro přijde – možná ráno.

MRAZÍK

Mrazík cení zoubky,

chtěl by do chaloupky.

Co dovede, to my víme,

dovnitř si ho nepustíme.

Ať maluje pěkně z venku

bílé kytky na okénku.

PTÁČEK V ZIMĚ

Ptáček volá: „Vítku, Lidko,

sypte drobky na krmítko.

Čím víc dáte zrníček,

tím víc bude písniček.

Kdo se o mě nepostará,

bez písniček bude z jara.

SNĚHULÁK

Sněhuláček panáček má na hlavě plecháček.

Místo očí uhlíčky,

na kabátě knoflíčky.

Stojí, stojí venku bos,

z mrkvičky má pěkný nos.

STOPY

Snížek padá čerstvý, bílý,

přibývá ho každou chvíli.

Pusť mě, prosím, maminko,

projdu se jen malinko.

Nazuji si teplé boty,

budu dělat v sněhu stopy.

 • III. POZNÁVÁNÍ: učit děti rozlišovat a pojmenovat barvu červenou, žlutou a seznamovat je s barvou modrou;

  učit děti ukázat, který ze dvou předmětů téhož druhu je velký – malý, červený – modrý

 • IV. ESTETIKA: vést k poznávání co je silně a slabě, vysoko a nízko ve zpěvu a v hudbě,

  opakování naučených písní

 • V. PRAKTICKÉ ČINNOSTI: všímat si změn v přírodě

  vedení dětí k estetice prostředí (úklid hraček na svá místa)

  sestavování obrázků z částí