Zápis pro školní rok 2022-2023

INFORMACE O ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace

 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání se ve všech MŠ zřízených MČ Praha 10 uskuteční 3 a 4. 5. 2022.

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů:

  1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce(ne firemní datová schránka), ID školní datové schránky je 9hbkm48
  2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail: info@mszvonkova.cz nebo mszvonkova@volny.cz, žádost musí  být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. poštou
  4. osobním podáním v MŠ – nutná je telefonická domluva předem na telefonním čísle 272653572, 723501957. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech 
  5. Preferujeme vhození do poštovní schránky na správní budově školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

  • prostou kopii svého občanského průkazu(po ověření a kontrole bude skartováno)
  • prostou kopii rodného listu dítěte(po ověření a kontrole bude skartováno)
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem
  • případně žádost o individuální vzdělávání
  •  

Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ www.mszvonkova.cz, (pokud možno vytisknout žádost oboustranně) nebo si je po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v MŠ.

V případě nejasností či potřeby vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali telefonicky přímo u ředitelky MŠ.

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu www.elektronickypredzapis.cz

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-zvonkova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem).

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis, který bude aktivní v době od 4. 4. 2022. (letáček s informacemi k předzápisu je k dispozici ke stažení pod tímto odkazem)

Rodiče následně obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách MŠ a na prosklených dveřích u vstupu do správního pavilonu ze Zvonkové ulice.

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do jiné MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň tímto stahují žádost ve druhé mateřské škole a uvolní tak místo dalšímu uchazeči.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

Děti jsou do MŠ přijímány podle zveřejněných kritérií.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

31.3.2022                                                             Mgr. Dana Červíčková, ředitelka

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

pro školní rok 2022-2023

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let  (§ 34 odst. 1 školského zákona)

II.

Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na  děti, které vykonávají v mateřské škole povinnou docházku.

III.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

IV.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:    

 

 

Kritérium

 

Počet bodů

Trvalý pobyt na území Praha 10

– spádovost

Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

30

Trvalý pobyt mimo území

MČ Praha 10

 

5

   

Děti se řadí v rámci bodového ohodnocení podle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

V Praze dne  1.3.2022                                                 Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy