Zápis pro školní rok 2021-2022

Žádáme rodiče, jejichž děti jsou na seznamu přijatých, aby si ve středu 9.6.2021 v době od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin vyzvedli v ředitelně mateřské školy Rozhodnutí o přijetí a další informace.

Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí poštou.

V případě dotazů mne kontaktujte na čísle 723501957.

 

3.6.2021                                                          Mgr. Dana Červíčková, ředitelka

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

pro školní rok 2021-2022

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let  (§ 34 odst. 1 školského zákona)

II.

Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na  děti, které vykonávají v mateřské škole povinnou docházku.

III.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

IV.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:    

 

 

Kriterium

 

Počet bodů

Trvalý pobyt na území Praha 10

– spádovost

Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

30

Trvalý pobyt mimo území

MČ Praha 10

 

5

 

 

 

Děti se řadí v rámci bodového ohodnocení podle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

 

V Praze dne  1.3.2021                                                 Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy          

Oznámení o zahájení správního řízení

Výzva k nahlédnutí do spisu

Výzva k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí

 

Vážení rodiče,

dnem 7.5.2020 bylo zahájeno správní řízení ve věci přijetí Vašeho dítěte k docházce do Mateřské školy, Praha 10, Zvonková 12/2901.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) do Mateřské školy, Praha 10, Zvonková 12/2901 nahlédnout do spisu a vyjádřit k podkladům rozhodnutí v ředitelně mateřské školy dne 17.5.2021 (pondělí) po předchozí telefonické dohodě. Tohoto práva se máte možnost vzdát, a tudíž není vaší povinností se k nahlédnutí do spisového dokumentu dostavit.

Upozornění:

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

POZOR!

Seznam dětí k přijetí do Mateřské školy ZVONKOVÁ (pouze registrační čísla) bude vyvěšen v pátek 21.5.2021 na hlavních dveřích správního pavilonu a na webových stránkách školy. Žádáme rodiče, jejichž děti budou na seznamu přijatých, aby se v pondělí 24. 5. nebo ve středu 26. 5. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin dostavili k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí a k podepsání zápisového lístku(ke stažení zde), pokud chtějí, aby jejich dítě nastoupilo k docházce do MŠ Zvonková. V případě, že se ve stanovených termínech nemůžete dostavit, kontaktujte mne na čísle 723501957. Současně s podepsáním zápisového lístku rodiče podepíší zpětvzetí žádostí z ostatních MŠ, pokud je na jiné školy podali. Vzájemnou komunikací mezi jednotlivými školami bude tak možné vyvěsit nejpozději 3.6.2021 konečný seznam přijatých dětí.  

Současně budou zaslána poštou Rozhodnutí o nepřijetí.

Dne 7.5.2021

                                                                                                Mgr. Dana Červíčková

                                                                                                           ředitelka

INFORMACE O ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace

Upřesnění s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a mimořádná opatření vlády ČR a MŠMT

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se ve všech MŠ zřízených MČ Praha 10 uskuteční 5. 5. 2021.

 

Žádosti k předškolnímu vzdělávání jsou vyřizovány v rámci správního řízení, a proto budou přijímány a akceptovány pouze v termínu

od 4. do 6.5.2021!!! Neposílejte je dříve!!!

 

Dle mimořádných opatření se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí a pokud možno se maximálně omezí také přítomnost jejich zákonných zástupců v MŠ.

 

 Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů:

 

  1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je 9hbkm48
  1. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail info@mszvonkova.cz nebo mszvonkova@volny.cz, žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  1. poštou
  1. osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonním čísle 272653572, 723501957. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech
  1. po předchozí telefonické domluvě lze vhodit do poštovní schránky školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

  • prostou kopii svého občanského průkazu,
  • prostou kopii rodného listu dítěte,
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem
  • případně žádost o individuální vzdělávání

Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ www.mszvonkova.cz, (pokud možno vytisknout žádost oboustranně) nebo si je po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v MŠ.

V případě nejasností či potřeby vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali telefonicky přímo u ředitelky MŠ.

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu www.elektronickypredzapis.cz

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-zvonkova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem).

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis, který bude aktivní v době od 6. 4. 2021. (letáček s informacemi k předzápisu je k dispozici ke stažení pod tímto odkazem)

Rodiče následně obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách MŠ a na prosklených dveřích u vstupu do správního pavilonu ze Zvonkové ulice.

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do jiné MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ pro školní rok 2021/2022 („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

Děti jsou do MŠ přijímány podle zveřejněných kritérií.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

31.3.2021                                                             Mgr. Dana Červíčková, ředitelka