Aktuality

Zápis do MŠ pro cizince

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

Termín zápisu – 7. 6. 2022 10 – 12, 13 -14 hodin

Дедлайн реєстрації – 7 червня 2022 року, 10 – 12, 13 -14 год

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

Kritéria přijetí:

Критерії прийому:

  • děti, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

діти, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації

  • místo pobytu v městské části Praha 10,

місце проживання в районі міста Прага 10,

  • věk dítěte zpravidla od tří let.

Вік дитини зазвичай від трьох років.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti, které k 31. 8. příslušného roku dosáhnou čtyř a tří let s místem pobytu v městské části Praha 10.

До дошкільної освіти приймаються діти останнього року перед початком школи та діти, які досягли чотирьох і трьох років з місцем проживання в районі Прага 10 до 31 серпня відповідного року.

Děti se do mateřských škol přijímají na volná místa.

Діти приймаються до дитсадків на вакантні місця

Nahlížení do spisu 13. června 2022 v budově školy od 10 do 11 hodin

Перегляд файлу 13 червня 2022 року в приміщенні школи з д 10 до 11 год.

Školní rok 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

навчальний рік розпочинається у четвер, 1 вересня 2022 року.

K zápisu se dostavte osobně a připravte si tyto dokumenty:

Прийти особисто та підготувати наступні документи:

 

  • žádost o přijetí (lze vytisknout z webových stránek školy nebo si je v mateřské škole osobně vyzvednout),

заяву про зарахування (можна роздрукувати з сайту школи або забрати особисто в дитячому садку),

  • doklad o totožnosti dítěte – vízový doklad

документ, що посвідчує особу дитини – документ на дитячу візу

  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat (doklad o totožnosti zákonného zástupce – vízový doklad, cestovní pas),

документ, з якого випливають повноваження на представництво дитини (доказ, що посвідчує особу законного представника – візовий документ, паспорт),

  • místo pobytu dítěte (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování apod.),

місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, свідоцтво про проживання тощо)

  • evidenční list dítěte s aktuálním potvrzením dětského lékaře z ČR o povinném očkování dle českého očkovacího kalendáře (netýká se dětí narozených po 1. září 2016), nebo doklad, že děti jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list lze vytisknout z webových stránek školy nebo si je v mateřské škole osobně vyzvednout).

Реєстраційна форма дитини з поточним підтвердженням педіатра з Чеської Республіки про обов’язкову вакцинацію за чеським календарем щеплень

(не стосується дітей, народжених після 1 вересня 2016 року), або підтвердження того, що діти мають імунітет до інфекції або не можуть пройти вакцинацію через постійні протипоказання (реєстраційну форму можна роздрукувати з сайту школи або забрати особисто в садочку).

Při zápise bude uchazečům přiděleno registrační číslo nebo kód, pod nimiž budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Rozhodnuto bude nejpozději do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána, ale na webových stránkách škol a na vstupních dveřích škol budou zveřejněny seznamy s registračními čísly nebo kódy. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou nebo osobně v den stanovený konkrétní mateřskou školou.

При зарахуванні кандидатам буде присвоєно реєстраційний номер або код, під яким будуть оприлюднені результати процедури вступу.Це буде вирішено не пізніше 30 днів. Рішення про зарахування не надсилатимуться, але списки з реєстраційними номерами чи кодами будуть опубліковані на сайтах шкіл та на вхідних дверях до школи. Рішення про не зарахування Ви отримаєте поштою особисто або особисто в день, встановлений конкретним садком. 

Přehled mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10

Огляд дитячих садків, створених міським районом Праги 10

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/skolstvi/materske-skoly/prehled-materskych-skol

Prosíme rodiče, aby dokumenty vyplňovaly latinkou, nikoliv azbukou, a uváděli jména dle pasu. Celý proces zápisu se tím urychlí.

Батьків просять заповнювати документи латиницею, а не кирилицею, і називати паспортні прізвища. Це прискорить весь процес реєстрації.