Aktuality

MŠ Kodaňská – vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace,

se sídlem Praha 10, Kodaňská 989/14,

IČO: 70 924 228

MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace.

Předpokládaný nástup do funkce: 29. 8. 2022.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • plná způsobilost k právním úkonům
 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Od uchazeče očekáváme:

 • základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti
 • ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání,
 • vysoké nasazení a flexibilitu zejména v počáteční fázi řízení po nástupu do vedoucí funkce a maximální součinnost se zřizovatelem školy.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)
 • popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 • datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)
 • doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu zaměstnání – doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče
 • vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce).

Lhůta pro podání přihlášky:

Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ Kodaňská“„neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 24. 6. 2022 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 381 ze dne 24. 5. 2022.