Aktuality

Pozor!

Rodiče dětí přijatých k docházce do MŠ Zvonková od školního roku 2019-2020, kteří si nevyzvedli Rozhodnutí o přijetí tak mohou učinit ve středu 5.6.2019 od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin v ředitelně školy.

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace aktuální seznam přijatých dětí od 1.9.2019 Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

3 Přijímá se od 1.9.2019

6 Přijímá se od 1.9.2019

7 Přijímá se od 1.9.2019

8 Přijímá se od 1.9.2019

9 Přijímá se od 1.9.2019

13 Přijímá se od 1.9.2019

14 Přijímá se od 1.9.2019

15 Přijímá se od 1.9.2019

21 Přijímá se od 1.9.2019

25 Přijímá se od 1.9.2019

30 Přijímá se od 1.9.2019

31 Přijímá se od 1.9.2019

33 Přijímá se od 1.9.2019

35 Přijímá se od 1.9.2019

38 Přijímá se od 1.9.2019

45 Přijímá se od 1.9.2019

48 Přijímá se od 1.9.2019

51 Přijímá se od 1.9.2019

53 Přijímá se od 1.9.2019

55 Přijímá se od 1.9.2019

65 Přijímá se od 1.9.2019

66 Přijímá se od 1.9.2019

70 Přijímá se od 1.9.2019

72 Přijímá se od 1.9.2019

75 Přijímá se od 1.9.2019

76 Přijímá se od 1.9.2019

79 Přijímá se od 1.9.2019

83 Přijímá se od 1.9.2019

94 Přijímá se od 1.9.2019

96 Přijímá se od 1.9.2019

98 Přijímá se od 1.9.2019

99 Přijímá se od 1.9.2019

Vyvěšeno dne: 29.5.2019 Mgr. Dana Červíčková ředitelka školy

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019-2020

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (§ 34 odst. 1 školského zákona)

II.

Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na děti, které vykonávají v mateřské škole povinnou docházku.

III.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

IV.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Kriterium   Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 – spádovost Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona 30
Věk dítěte 6 let (1.9.2012 – 31.8.2013) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je povinné minimálně 1školní rok, u dětí s odkladem školní docházky 2 roky 20
Věk dítěte 5 let (1.9.2013-31.8.2014) viz výše 20
Věk dítěte 5 let (1.9.2013-31.8.2014)   15
Věk dítěte 3 roky (1.9.2015 – 31.8.2016)   10
Věk dítěte nedosažené 3 roky (1.9.2016 – 31.12.2017)   5
Věk dítěte 2 roky (1.1.2017 – 31.8.2018)   1

 

 

Děti se řadí podle věku od nejstaršího po nejmladší v dané věkové kategorii.

 

V Praze dne 1.3.2019                                        Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy

 

Leták – elektronický předzápis 2019

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ ZVONKOVÁ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 9.DUBNA OD 16 DO 17:30 HODIN VE DRUHÉ A VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ. BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDA BUDE V NYNĚJŠÍ ČTVRTÉ TŘÍDĚ.

                                                                                                                                             TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Zápis dětí do mateřské školy – přijímací řízení

Přijímací řízení ke vzdělávání v Mateřské škole ZVONKOVÁ pro školní rok 2019/2020 se uskutečňuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  dne 6. 5. 2019 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu MČ Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let je předškolní vzdělávání povinné.

V letošním roce bude zápis opět probíhat i na základě elektronického předzápisu, který bude aktivní v době od 1. 4. do 5. 5. 2019, 23:59 hodin. Při elektronickém předzápisu budete zadávat webovou adresu: www.elektronickypredzapis.cz.

Předvyplněné dokumenty vytiskněte (pokud možno OBOUSTRANNĚ) a navštivte dětského lékaře ohledně potvrzení. V den zápisu se dostavíte do mateřské školy s lékařem potvrzenými dokumenty (ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a EVIDENČNÍM LISTEM), rodným listem, očkovacím průkazem a občanským průkazem k ověření totožnosti A TRVALÉHO BYDLIŠTĚ, případně dokladem o trvalém bydlišti dítěte, pokud je jiné než u zákonného zástupce. Při elektronickém předzápisu můžete využít nabídky REZERVACE ČASU zápisu.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Dokumenty k zápisu je možno stáhnout i z webových stránek MŠ, nebo je v MŠ vyzvednout, a to v době od 1. 4. – 5. 5. 2019 nebo v době dne otevřených dveří v MŠ.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Pokud rodič podal žádost o přijetí do více škol a jeho dítě bylo přijato ve více školách, dostaví se rodič k převzetí rozhodnutí o přijetí pouze do školy, kterou pro své dítě preferuje. Rodič v této škole zároveň podepíše oznámení (zápisový lístek) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na této škole a zruší tak tímto žádosti o přijetí svého dítěte na ostatních školách, do kterých své dítě také hlásil.

Výsledek přijímacího řízení bude uveřejněn na vstupních dveřích do hlavních pavilonů obou škol a na webových stránkách pod evidenčním (jednacím) číslem Vaší žádosti. Číslo obdržíte při vlastním zápisu 6. 5. 2019.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.


 


LOGOPEDIE

Znovu nabízíme možnost konzultace s paní logopedkou v ředitelně školy v pondělí 13.5. a 20.5.2019, a to vždy od 15 do 17 hodin.

Pokud máte o konzultaci zájem, zapište se do časového harmonogramu, který je umístěn vedle vstupních dveří v prvním pavilonu.

Další dva červnové termíny budou upřesněny později.

 


 

 

Od 6.2.2019 můžete zasílat do 8 hodin daného dne SMS omluvy dětí na číslo

730 158 448.

 


 

lenoch