Aktuality

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020-2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.


I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (§ 34 odst. 1
školského zákona)
II.
Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze
imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na děti, které vykonávají v mateřské škole
povinnou docházku.
III.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3
školského zákona)
IV.


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Kriterium
Počet
bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 spádovost Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona30
Trvalý pobyt mimo území MČ Praha 105

Děti se řadí v rámci bodového ohodnocení podle věku od nejstaršího po nejmladší.

V Praze dne 1.3.2020Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy


Elekrtonický předzápis


Vážení rodiče!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZVONKOVÁ PROBĚHNE V ÚTERÝ 5.5.2020 OD 9:0 DO 11:30 A OD13:00 DO18:00 HODIN.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu, který bude zahájen 6.4.2020 a ukončen 4.5.2020 Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-zvonkova.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu, pokud to bude vzhledem k aktuální situaci možné, přijďte s vytisknutou Žádostí a Evidenčním listem, vyjádřením lékaře na obou dokumentech, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Pokud z důvodu opatření proti šíření koronaviru nebude možná Vaše osobní účast u zápisu, budou Vám sděleny další instrukce. SLEDUJTE PROTO INFORMACE NA www.mszvonkova.cz !!!

Pokud nechcete využít předzápisu, stáhněte si prosím Žádost a Evidenční list na www.mszvonkova.cz , v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ, pokud možno oboustranně (v případě vždy dvou samostatných listů musí být jméno dítěte i na druhém listu). Zde je možné si stáhnout i leták k předzápisu.


Vážení rodiče,

v době uzavření mateřské školy jsou samozřejmě zrušeny i všechny plánované akce školy. Náhrady a případné vrácení peněz bude řešeno dodatečně.

Stravné se v době uzavření neplatí, školné za březen činí 475 Kč, v dalším období se bude platit za počet dní, kdy bude škola otevřena. Případné přeplatky budou nejpozději na konci školního roku vyúčtovány.

Náměty pro práci s dětmi vyplývající z našeho třídního vzdělávacího programu najdete v AKCÍCH.

Pokud budete potřebovat potvrzení pro ošetřovné, kontaktujte mne na čísle 723501957.

Pro další informace sledujte webové stránky.


MČ Praha 10 uzavírá školky! Od úterý 17. března až do odvolání budou zavřeny mateřské školy na Desítce. Na mimořádném zasedání o tom rozhodla Rada MČ Praha 10, a to na základě aktuálního vývoje po víkendu, který přinesl další krizová opatření ze strany Vlády ČR. Školky zůstávaly doposud na doporučení ze strany Magistrátu hl m. Prahy otevřené, aby městská část dále poskytovala tuto veřejnou službu. Zájem rodičů o školky však rychle klesá, stejně jako kapacity pedagogického personálu. Publikováno: 16.03.2020 Pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil radnice s Magistrátem hl. m. Prahy aktuálně řeší možnost provizorního otevření některých školských zařízení.