Aktuality

Vážení rodiče, milé děti,

školní rok 2019-2020 bude zahájen v pondělí 2.9.2019.

Přijďte do školky do 8 hodin z důvodu nahlášení počtu stravovaných.

Seznamy dětí a umístění tříd najdete na prosklených dveřích pavilonů.

Potřebné informace se dozvíte při nástupu.

Třídní schůzka v 1.třídě se skuteční v úterý 3.9.2019 v 16 hodin (pokud možno bez dětí).

Třídní schůzky v ostatních třídách se uskuteční později, s jejich termínem budete včas seznámeni.

Pro nové děti:

Do školky potřebuje dítě bačkůrky, kapsář na ramínku na oblečení, převlečení na zahradu, náhradní oblečení pro případ „nehody“, pyžamko, pokud bude ve školce celý den. VŠE PODEPSANÉ!

První den doporučujeme dle možností rodiny nenechávat dítě v mateřské škole celý den. S dítětem si o nástupu do školky povídejte, ujistěte ho, že si ho brzy vyzvednete, neprodlužujte ranní loučení. Během dopoledne si můžete zavolat a informovat se o aktuální situaci.

Těšíme se na vás!

 


 

 

Omluvy dětí můžete zasílat do 8 hodin daného dne  formou SMS na číslo

730 158 448.

 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019-2020

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (§ 34 odst. 1 školského zákona)

II.

Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na děti, které vykonávají v mateřské škole povinnou docházku.

III.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

IV.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Kriterium   Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 – spádovost Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona 30
Věk dítěte 6 let (1.9.2012 – 31.8.2013) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je povinné minimálně 1školní rok, u dětí s odkladem školní docházky 2 roky 20
Věk dítěte 5 let (1.9.2013-31.8.2014) viz výše 20
Věk dítěte 5 let (1.9.2013-31.8.2014)   15
Věk dítěte 3 roky (1.9.2015 – 31.8.2016)   10
Věk dítěte nedosažené 3 roky (1.9.2016 – 31.12.2017)   5
Věk dítěte 2 roky (1.1.2017 – 31.8.2018)   1

 

 

Děti se řadí podle věku od nejstaršího po nejmladší v dané věkové kategorii.

 

V Praze dne 1.3.2019                                        Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy

 

Leták – elektronický předzápis 2019Omluvy dětí můžete zasílat do 8 hodin daného dne  formou SMS na číslo

730 158 448.

 


 

lenoch