Aktuality

PLAVÁNÍ II. POLOLETÍ

začíná v úterý 4.2.2020

Plavat nepůjdeme: 11.2.2020 (lyžování)

25.2.2020 (jarní prázdniny)

26.5.2020 (škola v přírodě)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

2019/2020

ZÁŘÍ 13.09.2019 09,30hod. „KORÁLOVÝ ÚTES“ – Sferické kino

18.09.2019 09,30hod. „DÁŠENKA, ANEB ŽIVOT ŠTĚNĚTE“- divadlo Dokola

25.09.2019 09.30hod. „O ČERVENÉ KARKULCE“- „Malé divadélko“

ŘÍJEN 04.10.2019 09.30hod. „ZVÍŘÁTKA DO ŠKOLKY“-edukativní pořad pro děti (2skupiny)

14.10.2019 09.30hod. „JAK MEDVÍDEK HLEDAL KAMARÁDA“ –divadlo Ajka

LISTOPAD 04.11.2019 09.30hod. „O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI“ – divadlo V Kufru

25.11.2019 09.30hod. „ KAŠPÁREK V PEKLE“ – divadlo Dokola

PROSINEC 09.12.2019 09.30hod. „PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU“ divadlo Vysmáto

16.12.2019 09.30hod. „MEDVÍDKOVO ZIMNÍ PŘEKVAPENÍ“ -divadlo Ajka

LEDEN 06.11.2020 09.30hod. „O TURECKÉM RYBÁŘI“ – divadlo Basta Fidly

24.01.2020 09.30.hod.„O HODNÉM JANKOVI A LÍNÉM VAŠKOVI-divadlo Harmonika

ÚNOR 3.02.2020 10.00hod. „KARNEVAL“ – Fun Activity

7.02.2020 10,00hod „ZIMNÍ MALOSTRANSKÁ POHÁDKA“ divadlo M.Kopeckého

BŘEZEN 09.03.2020 09.30hod. „O RYBÁŘI A RYBCE“ –Soubor Jany Klatovské

16.03.2020 09.30hod. „NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚC POD SLUNCEM“ –divadlo Krab

30.3.2020 09.30hod „ŠAŠEK A ČERT“ – divadlo Vysmáto

DUBEN 06.04.2020 09.30hod. „O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“ –Divadlo Evy Hruškové a J Přeučila

22.04.2020 09.30hod. „POMOC“ –Do světa (edukativní pořad pro děti-2 skupiny)

KVĚTEN 11.05.2020 09.30hod. „O TYGŘÍKOVI“ –divadlo V Kufru

06.05.2020 09.30hod.„JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO“divadlo M.Kopeckého

ČERVEN 15.06.2020 09.30hod. „KOUZELNÝ HRNEC“ – divadlo Harmonika

PONÍCI DO ŠKOLKY“


Vážení rodiče!

Třídní schůzky v ostatních třídách se uskuteční později, s jejich termínem budete včas seznámeni.

Pro nové děti:

Do školky potřebuje dítě bačkůrky, kapsář na ramínku na oblečení, převlečení na zahradu, náhradní oblečení pro případ „nehody“, pyžamko, pokud bude ve školce celý den. VŠE PODEPSANÉ!

První den doporučujeme dle možností rodiny nenechávat dítě v mateřské škole celý den. S dítětem si o nástupu do školky povídejte, ujistěte ho, že si ho brzy vyzvednete, neprodlužujte ranní loučení. Během dopoledne si můžete zavolat a informovat se o aktuální situaci.

Těšíme se na vás!


Omluvy dětí můžete zasílat do 8 hodin daného dne  formou SMS na číslo

730 158 448.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019-2020

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (§ 34 odst. 1 školského zákona)

II.

Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na děti, které vykonávají v mateřské škole povinnou docházku.

III.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

IV.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Kriterium Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 – spádovost Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona 30
Věk dítěte 6 let (1.9.2012 – 31.8.2013) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je povinné minimálně 1školní rok, u dětí s odkladem školní docházky 2 roky 20
Věk dítěte 5 let (1.9.2013-31.8.2014) viz výše 20
Věk dítěte 5 let (1.9.2013-31.8.2014) 15
Věk dítěte 3 roky (1.9.2015 – 31.8.2016) 10
Věk dítěte nedosažené 3 roky (1.9.2016 – 31.12.2017) 5
Věk dítěte 2 roky (1.1.2017 – 31.8.2018) 1

Děti se řadí podle věku od nejstaršího po nejmladší v dané věkové kategorii.

V Praze dne 1.3.2019                                        Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy

Leták – elektronický předzápis 2019Omluvy dětí můžete zasílat do 8 hodin daného dne  formou SMS na číslo

730 158 448.


lenoch