Aktuality

Pozor! Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021:

Byly rozeslány mailem (případně MMS) dopisy s informacemi a přiděleným registračním číslem. Pokud jste tento dopis neobdrželi, kontaktujte nás .

——————————————————————————————————————-

Vážení rodiče, přikládám ještě oficiální sdělení Odboru školství ÚMČ Praha 10 k ZÁPISŮM:

INFORMACE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10 pro školní rok 2020/2021

Upřesnění s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a mimořádná opatření vlády ČR a MŠMT ze dne 3. 4. 2020 Zápis k předškolnímu vzdělávání se ve všech MŠ zřízených MČ Praha 10 uskuteční ve dnech 5. 5. – 7. 5. 2020.

Dle opatření MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí a pokud možno se maximálně omezí také přítomnost jejich zákonných zástupců v MŠ.

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách konkrétní MŠ;

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách konkrétní MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou

4. osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách konkrétní MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se domluvte s vedením konkrétní školy.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

• prostou kopii svého občanského průkazu, • prostou kopii rodného listu dítěte,

• prostou kopii očkovacího průkazu dítěte (ředitelka může od zákonných zástupců požadovat dodatečné potvrzení od lékaře pro doplnění povinné dokumentace),

• prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované (formulář na webových stránkách konkrétní MŠ). V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2020/2021 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

• prohlášení zákonných zástupců, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem (formulář na webových stránkách konkrétní MŠ). Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek konkrétních MŠ, nebo si je po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v MŠ. V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (na webu MŠ), který bude aktivní v době od 6. 4. 2020. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ, vytisknou si žádost o přijetí, přiloží potřebné přílohy a odešlou do MŠ jedním ze čtyř způsobů uvedených výše.

Rodiče následně obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo/kód dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách konkrétní MŠ pod registračním číslem či kódem dítěte a u vstupu do konkrétní MŠ.

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do druhé MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ pro školní rok 2020/2021 („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere. Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé MŠ.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje apelovat na zákonné zástupce dětí, aby omezili duplicitní podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a také žádá o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce. Rádi bychom připomněli, že v letošním školním roce bylo otevřeno nové pracoviště MŠ Hřibská, v ulici Chotouňská, které navýšilo počet dětí v mateřských školách o 112.

Odbor školství ÚMČ Praha 10


Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost aktuálním informacím k zápisu.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-zvonkova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

– tisk vyplněné žádosti – tisk čestného prohlášení k očkování

– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

– pořízení kopie rodného listu dítěte

( Formuláře jsou k dispozici ke stažení také na www.mszvonkova.cz.)

Čestné prohlášení k očkování a kopie očkovacího průkazu dítěte zatím nahrazuje potvrzení od lékaře.

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy (9hbkm48)

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

– poštou

– v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole nebo vhozením do poštovní schránky mateřské školy.

Dokumenty je potřeba doručit od 5.5. do nejpozději 7.5. 2020

V Praze 6.4.2020 Mgr. Dana Červíčková, ředitelka


Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020-2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.


I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (§ 34 odst. 1
školského zákona)
II.
Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze
imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na děti, které vykonávají v mateřské škole
povinnou docházku.
III.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3
školského zákona)
IV.


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Kriterium
Počet
bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 spádovost Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona30
Trvalý pobyt mimo území MČ Praha 105

Děti se řadí v rámci bodového ohodnocení podle věku od nejstaršího po nejmladší.

V Praze dne 1.3.2020Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy


Elektronický předzápis


Vážení rodiče!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZVONKOVÁ PROBĚHNE V ÚTERÝ 5.5.2020 OD 9:0 DO 11:30 A OD13:00 DO18:00 HODIN.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu, který bude zahájen 6.4.2020 a ukončen 4.5.2020 Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-zvonkova.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu, pokud to bude vzhledem k aktuální situaci možné, přijďte s vytisknutou Žádostí a Evidenčním listem, vyjádřením lékaře na obou dokumentech, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Pokud z důvodu opatření proti šíření koronaviru nebude možná Vaše osobní účast u zápisu, budou Vám sděleny další instrukce. SLEDUJTE PROTO INFORMACE NA www.mszvonkova.cz !!!

Pokud nechcete využít předzápisu, stáhněte si prosím Žádost a Evidenční list na www.mszvonkova.cz , v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ, pokud možno oboustranně (v případě vždy dvou samostatných listů musí být jméno dítěte i na druhém listu). Zde je možné si stáhnout i leták k předzápisu.


Vážení rodiče,

v době uzavření mateřské školy jsou samozřejmě zrušeny i všechny plánované akce školy. Náhrady a případné vrácení peněz bude řešeno dodatečně.

Stravné se v době uzavření neplatí, školné za březen činí 475 Kč, v dalším období se bude platit za počet dní, kdy bude škola otevřena. Případné přeplatky budou nejpozději na konci školního roku vyúčtovány.

Náměty pro práci s dětmi vyplývající z našeho třídního vzdělávacího programu najdete v AKCÍCH.

Pokud budete potřebovat potvrzení pro ošetřovné, kontaktujte mne na čísle 723501957.

Pro další informace sledujte webové stránky.


MČ Praha 10 uzavírá školky! Od úterý 17. března až do odvolání budou zavřeny mateřské školy na Desítce. Na mimořádném zasedání o tom rozhodla Rada MČ Praha 10, a to na základě aktuálního vývoje po víkendu, který přinesl další krizová opatření ze strany Vlády ČR. Školky zůstávaly doposud na doporučení ze strany Magistrátu hl m. Prahy otevřené, aby městská část dále poskytovala tuto veřejnou službu. Zájem rodičů o školky však rychle klesá, stejně jako kapacity pedagogického personálu. Publikováno: 16.03.2020 Pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil radnice s Magistrátem hl. m. Prahy aktuálně řeší možnost provizorního otevření některých školských zařízení.