Projekty

EU_MSMAT

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Zvonková, Praha 10

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003466

Výzva

02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

I/3.1 – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 444 352,00
Dotace EU 222 176,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 222 176,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

09/2017 – 8/2019

Komentáře jsou zakázané.