Projekty

EU_MSMAT

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Zvonková, Praha 10

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa
2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl
02.3.61.1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0013391

Výzva
02_18_064 – Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II – VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu
2.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/15 – Komunitně osvětová setkávání
2.I/6e – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
2.I/8 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 576 552,00
Dotace EU 288 276,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 288 276,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

 

Doba realizace

9/2019 – 8/2021

Komentáře jsou zakázané.