Aktuality

Vážení rodiče,

níže najdete seznam všech přijatých dětí pro školní rok 2017/2018.

seznam přijatých dětí_2017/2018

SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 SE KONÁ VE STŘEDU 28.6.2017 V 16 HODIN VE 4. TŘÍDĚ.

BUDOU ZDE PŘEDÁNA ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ, VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PLATBY A DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE.

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901,

příspěvková organizace

Telefon: 272653572

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost informacím k zápisu, který se koná dne 4.5.2017 od 13 do 18 hodin. Při zápisu odevzdáte vyplněnou Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyplněný Evidenční list potvrzený od lékaře. Upozorněte prosím svého pediatra, aby kromě dalších sdělení o prodělaném očkování zapsal  i zda ANO či NE bylo dítě řádně očkováno. Pokud si budete dokumenty stahovat z webových stránek, prosím o oboustranný tisk. Tiskopisy si též můžete vyzvednout v mateřské škole v týdnu od 10.4.2017 – budou k dispozici na parapetu okna správní budovy. Prosím, zacházejte s nimi jako s úředními dokumenty. Pomačkané a jinak poškozené dokumenty nebudou u zápisu přijaty. Věnujte též pozornost spádovým oblastem pro přijímání do jednotlivých školek a Kritériím přijímání dětí.

Pokud budete mít další dotazy, obraťte se na nás.                                                                      Mgr. Dana Červíčková, ředitelka

 

V letošním roce jsou v platnosti spádové oblasti (seznam ulic přiřazených k jednotlivým mateřským školám). Rodiče dle trvalého pobytu dítěte na seznamu zjistí, do které spádové školy jejich dítě patří a do této školy přinesou přihlášku k předškolnímu vzdělávání. (Nelze akceptovat podnájemní smlouvy jako bydliště – dle platné legislativy trvalé bydliště lze mít i v místě podnájmu.)

Seznam ulic ke spádovým školám je zveřejněn na stránkách MČ Prahy 10 a našich stránkách je uveřejněn seznam ulic, které jsou přiřazeny jako spádové k naší škole.

 

 

Od školního roku 2017/2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti rok před vstupem do základní školy. Zákonný zástupce se s dítětem musí povinně dostavit k zápisu k předškolnímu vzdělávání (tato povinnost není u dětí, které již mateřskou školu navštěvují). Dítě se vzdělává ve své spádové škole, pokud zákonný zástupce nezvolí školu jinou (může zvolit i např. školu soukromou zapsanou v rejstříku škol), případně jiný způsob předškolního vzdělávání.

Způsoby plnění povinné předškolní docházky:

  1. Docházka do spádové školy
  2. Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné docházky ( nutno oznámit řed. školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku. Dítě se právně stává dítětem mateřské školy, započítává se do kapacity. Škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a doporučuje další postup – ověřování probíhá v období 3.-4. měsíce od začátku školního roku a zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte při ověřování)
  3. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
  4. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné předškolní docházky

Pokud rodič zvolí jiný způsob vzdělávání uvedený v bodě 3 a 4, je povinen  tuto skutečnost oznámit řediteli spádové školy, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Docházka se uskutečňuje v pracovních dnech v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a stanovuje se v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Začátek doby povinného předškolního vzdělávání pro mateřskou školu Zvonková je stanoven na 8:15 hod. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dny, které připadají na období školních prázdnin v základních a středních školách (termín jarních prázdnin se určuje podle sídla MŠ).

  

   Informace k vlastnímu průběhu zápisu

Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem.  Děti jsou do MŠ přijímány podle zveřejněných kritérií. Při zápisu (podání žádosti k předškolnímu vzdělávání) není nutná přítomnost obou rodičů. Evidenční list, který je mezi formuláři k vyplnění, však musí podepsat zákonní zástupci oba. Pokud bude podepsán pouze jedním zástupcem je třeba tuto skutečnost doložit úředním dokladem nebo místopřísežným prohlášením. Evidenční list musí být potvrzen dětským lékařem.

Rodiče předloží rodný list, občanský průkaz, očkovací průkaz (neplatí pro děti, které budou od roku 2017/2018 plnit povinnou předškolní docházku), předají vyplněné formuláře. Cizí státní příslušníci předloží doklady o povolení k pobytu.

 

Rozhodování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ probíhá ve správním řízení. Správní řízení je zahájeno dnem odevzdání přihlášky. Během tohoto řízení lze ve stanoveném termínu nahlédnout do spisu a založený spis dítěte rodiči doplňovat o další skutečnosti, které jsou potřebné k závěrečnému rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení budou známy nejpozději do 30 dní od podání žádosti a budou vyvěšeny na vchodových dveřích správního pavilonu a na adrese www.mszvonkova.cz.  Seznam přijatých nebude jmenovitý, ale budou uvedeny registrační čísla (čísla jednací) jednotlivých žádostí.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ budou rodičům předána na informativní schůzce, kde budou zároveň podány základní informace k docházce do mateřské školy. Datum schůzky bude stanoveno v průběhu přijímacího řízení a rodiče s ním budou včas seznámeni.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ budou rodičům zaslána poštou.

 

MŠ Zvonková – spádové ulice
Hledíková Zvonková
Hvozdíková – sudá čísla Zvonková
Jabloňová od Hvozdíková po Topolová Zvonková
Jahodová – od Hvozdíková po Švehlova Zvonková
Jasmínová Zvonková
Kamelova Zvonková
Kapraďová Zvonková
Leknínová Zvonková
Mattioliho Zvonková
Mikanova Zvonková
Platanová Zvonková
Práčská – od Švehlova po Sněženková Zvonková
Přesličková Zvonková
Sasanková Zvonková
Sněženková č. 7 – 27 Zvonková
Strašnická – od Pražská po U Průseku Zvonková
Švehlova – od Pražská po Práčská – mimo č. 30 Zvonková
Topolová – od Práčská po Jahodová Zvonková
Velenovského Zvonková
Zvonková Zvonková

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kritérium Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 15
Spádovost 30
Věk dítěte 5 let (1.9.2011 – 31.8.2012) 20
Věk dítěte 5 let – neumístěné* 28
Věk dítěte 4 roky (1.9.2012 – 31.8.2013) 15
Věk dítěte 4 roky – neumístěné** 28
Věk dítěte 3 roky (1.9.2013-31.8.2014) 10
Věk dítěte 3 roky mínus (1.9.2014-31.12.2014) 5
Věk dítěte 2 roky (1.1.2015-31.8.2015) 1
Sourozenec dítěte, které je zapsáno do MŠ 1

Kritéria přijímání dětí pro zápis 2017

*Pokud dítě dosáhne věku 5 let věku (nar. 1.9.2011- 31.8.2012) a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.

** Pokud dítě dosáhne věku 4 roky věku (nar. 1.9.2012- 31.8.2013) a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.

V závažných odůvodněných případech lze přihlédnout k individuální situaci rodiny a dítěte.

 

 

Tato kritéria vstupují v platnost 1.4.2017

 

 

V Praze 31.3.2017                      Mgr. Dana Červíčková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––INFORMACE PRO RODIČE

 

Provoz MŠ je od 6:30 do 17 hodin, ráno se děti schází ve spodních třídách, od 16:30 do 17 hodin se spojují v jedné třídě.

 

Děti je možné po dohodě vyzvednout po obědě od 12:30 do 13 hodin, odpoledne od 15 hodin.

 

Nepřítomnost dětí je třeba omlouvat, a to do 8 hodin příslušného dne (telefonicky – pevná linka 272653572, ústně, písemně do sešitu v šatně. Není možné posílat omluvy mailem.)

Delší neomluvená absence může vést k vyloučení dítěte z docházky.

 

Přijetím dítěte MŠ nastává povinnost rodičů platit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Pro školní rok 2016-2017 je stanovena výše úplaty 700 Kč. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky školné neplatí. Děti s odkladem školní docházky ano.

Stravné se platí měsíčně 650 Kč (děti s odkladem školní docházky 700Kč)+ v září 1000 Kč záloha. Na konci školního roku (případně při ukončení docházky) bude záloha 1000 Kč i měsíční platby vyúčtovány.

Variabilní symboly pro platby školného a stravného pečlivě uschovejte. Budete je používat při platbách po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy.

Nově přijaté děti obdrží variabilní symbol a informace k platbám při nástupu.

 

Děti do MŠ potřebují: bačkůrky na přezutí (nevhodné jsou pantofle, crocsy apod.)

převlečení do třídy

oblečení (případně obuv) na pobyt venku

náhradní spodní prádlo, ponožky, ev. tričko

pyžamo

kapsář na ramínku do přihrádky na uložení věcí

 

VŠE pokud možno PODEPSANÉ!

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lenoch