Aktuality

Děti se ze Školy v přírodě vrátí v pátek 1.6. mezi 12.00 a 12.30 hodin. Přijďte včas, ať nejsou děti zklamané.


Seznam přijatých dětí do školky na rok 2018 /2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ V ÚTERÝ 19.6.2018 V 16 HODIN VE 4. TŘÍDĚ.

 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2018/2019 se uskuteční od 10.4.2018 kdy bude spuštěn elektronický předzápis, viz LETÁK . Čas a pořadí nemají žádný vliv na přijetí či nepřijetí.

Pokud nechcete využít elektronického předzápisu, máte možnost vyzvednout si formuláře k vyplnění v mateřské škole, a to vždy v pondělí od 8 do 16 hodin nebo v úterý od 8 do 12 hodin ve správní budově školy, nebo po předchozí telefonické domluvě (723 501 957).

Pro zápis pro školni rok 2018-2019 byla stanovena tato KRITÉRIA:

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018-2019

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 1, Zvonková 12/2901 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let  (§ 34 odst. 1 školského zákona)

II.
Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na  děti, které vykonávají v mateřské škole povinnou docházku.

III.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

IV.
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:  

DNY OTEVŘENÝC DVEŘÍ v Mateřské škole Zvonková se uskuteční ve středu 4.4.2018 a v úterý 10.4.2018 v prvním pavilonu (ve 2. ve 4. třídě), vždy od 16 do 18 hodin. Budoucí 1. třída bude v nynější 4. třídě.
Těšíme se na vás!

Kriterium   Počet bodů
Trvalý pobyt na území Praha 10 – spádovost Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona 30
Věk dítěte 6 let
(1.9.2011 – 31.8.2012)
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je povinné minimálně 1školní rok, u dětí s odkladem školní docházky 2 roky. 20
Věk dítěte 5 let
(1.9.2012-31.8.2013)
viz výše 20
Věk dítěte 4 roky
(1.9.2013 – 31.8.2014)
  15
Věk dítěte 3 roky
(1.9.2014 – 31.8.2015)
  10
Věk dítěte nedosažené 3 roky
(1.9.2015 – 31.12.2015)
  5
Věk dítěte 2 roky
(1.1.2016 – 31.8.2016)
  1

 

Děti se řadí podle věku od nejstaršího po nejmladší v dané věkové kategorii. Při přijímacím řízení lze zohlednit  závažné individuální údaje (důvody) uvedené rodiči dítěte v přihlášce do předškolního zařízení.

 

V Praze dne  9.4.2018 Mgr. Dana Červíčková, ředitelka školy

 

K zápisu se dostavíte s vyplněnými formuláři včetně potvrzení od lékaře

ve čtvrtek 10.5.2018

ZÁPIS  DĚTÍ DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

pro školní rok 2018/2019

se uskuteční

 10. května 2018 od 13:00 do 18:00 hod.

zápis – příjem vyplněných přihlášek

 

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

 

Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek mateřské školy, nebo je vyzvednout v mateřské škole

Bližší informace najdete na webových stránkách MŠ.

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy

(území MČ Praha 10)

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.

 

 

lenoch