Aktuality

Aktuální podrobné informace k zápisu pro školní rok 2018-2019 budou zveřejněny začátkem dubna.

DNY OTEVŘENÝC DVEŘÍ v Mateřské škole Zvonková se uskuteční ve středu 4.4.2018 a v úterý 10.4.2018 v prvním pavilonu (ve 2. ve 4. třídě), vždy od 16 do 18 hodin. Budoucí 1. třída bude v nynější 4. třídě.
Těšíme se na vás!

—————————————————————————————————-

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2018/2019
se uskuteční

10. května 2018 od 13,00 do 18,00 hod.
zápis – příjem vyplněných přihlášek

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek mateřské školy, nebo je vyzvednout v mateřské škole
Bližší informace najdete na webových stránkách MŠ.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.

—————————————————————————————————-

Od školního roku 2017/2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti rok před vstupem do základní školy. Zákonný zástupce se s dítětem musí povinně dostavit k zápisu k předškolnímu vzdělávání (tato povinnost není u dětí, které již mateřskou školu navštěvují).

Způsoby plnění povinné předškolní docházky:

  1. Docházka do mateřské školy
  2. Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné docházky ( nutno oznámit řed. školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku. Dítě se právně stává dítětem mateřské školy, započítává se do kapacity. Škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a doporučuje další postup – ověřování probíhá v období 3.-4. měsíce od začátku školního roku a zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte při ověřování)
  3. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
  4. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné předškolní docházky

Pokud rodič zvolí jiný způsob vzdělávání uvedený v bodě 3 a 4, je povinen  tuto skutečnost oznámit řediteli spádové školy, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Docházka se uskutečňuje v pracovních dnech v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a stanovuje se v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Začátek doby povinného předškolního vzdělávání pro mateřskou školu Zvonková je stanoven na 8:15 hod. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na dny, které připadají na období školních prázdnin v základních a středních školách (termín jarních prázdnin se určuje podle sídla MŠ). Nepřítomnost dítěte v době povinného předškolního vzdělávání musí být zákonným zástupcem omluvena.

     

Kritéria přijímání dětí pro zápis 2017*Pokud dítě dosáhne věku 5 let věku (nar. 1.9.2011- 31.8.2012) a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.** Pokud dítě dosáhne věku 4 roky věku (nar. 1.9.2012- 31.8.2013) a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.V případě rovnosti bodů budou děti řazeny dle věku (data narození).V závažných odůvodněných případech lze přihlédnout k individuální situaci rodiny a dítěte.
Tato kritéria vstupují v platnost 1.4.2017
V Praze 31.3.2017                      Mgr. Dana Červíčková, ředitelkaMateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901   INFORMACE PRO RODIČE Provoz MŠ je od 6:30 do 17 hodin, ráno se děti schází ve spodních třídách, od 16:30 do 17 hodin se spojují v jedné třídě. Děti je možné po dohodě vyzvednout po obědě od 12:30 do 13 hodin, odpoledne od 15 hodin. Nepřítomnost dětí je třeba omlouvat, a to do 8 hodin příslušného dne (telefonicky – pevná linka 272653572, ústně, písemně do sešitu v šatně. Není možné posílat omluvy mailem.)Delší neomluvená absence může vést k vyloučení dítěte z docházky. Přijetím dítěte MŠ nastává povinnost rodičů platit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Pro školní rok 2017-2018 je stanovena výše úplaty 730 Kč. Děti účastnící se povinného předškolního vzdělávání školné neplatí.Stravné se platí měsíčně 650 Kč (děti s odkladem školní docházky 700Kč)+ v září 1000 Kč záloha. Na konci školního roku (případně při ukončení docházky) bude záloha 1000 Kč i měsíční platby vyúčtovány.Variabilní symboly pro platby školného a stravného pečlivě uschovejte. Budete je používat při platbách po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy.Nově přijaté děti obdrží variabilní symbol a informace k platbám při nástupu. Děti do MŠ potřebují: bačkůrky na přezutí (nevhodné jsou pantofle, crocsy apod.)převlečení do třídyoblečení (případně obuv) na pobyt venkunáhradní spodní prádlo, ponožky, ev. tričkopyžamokapsář na ramínku do přihrádky na uložení věcí VŠE pokud možno PODEPSANÉ!            lenoch

Kritérium Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 15
Spádovost 30
Věk dítěte 5 let (1.9.2011 – 31.8.2012) 20
Věk dítěte 5 let – neumístěné* 28
Věk dítěte 4 roky (1.9.2012 – 31.8.2013) 15
Věk dítěte 4 roky – neumístěné** 28
Věk dítěte 3 roky (1.9.2013-31.8.2014) 10
Věk dítěte 3 roky mínus (1.9.2014-31.12.2014) 5
Věk dítěte 2 roky (1.1.2015-31.8.2015) 1
Sourozenec dítěte, které je zapsáno do MŠ 1